Lợi ích của doanh nghiệp khi đăng ký trên công thông tin

  • Quảng bá thông tin doanh nghiệp.
  • Gia tăng giá trị doanh nghiệp.
  • Mở rộng cơ hội kinh doanh, hợp tác.
  • Kết nối với các doanh nghiệp.